AUTOPOIETIC   I think that oracular wisdom should be static, a vertex that freezes the entire world, a vertex that allows whoever is asking the question to project multiple meanings in that crucial point.

Some people say that code is a spell, that computer languages are no different from the recipes known by a witch. Code then emerges as the ideal support for static oracular wisdom, it provides a specific and immovable result.
In this exercise I have worked with a corpus of text that contains the transcripts of my own dreams, my dream life expands and its prophetic possibilities are articulated through this bot. It is a simple divination, the simpler the divination, the more it will require the reflection from the person who is asking the question, from the person who must isolate the prophecy and charge it with meaning.

I want this work to be a response against universalist meanings, against hermeneutical police expecting that we all ascribe to inflexible ideas. At the same time, I would like to present this ethics of oracular knowledge as a manifestation of my own desire for the common good, a vitalistic and materialistic desire that recognizes the specificities of each element of this planet.

Gilles Deleuze said that the brain was a screen, Raúl Ruiz said that each person sees their own movie. The autopoietic reality then appears as the key that opens the truths that you do not want to admit.


{"ċṏļòг": ["ƒďƒḟØǝ", "ЧƷ77ſĕ", "Ч9ẛ79Ƽ", "ḟ7ƃƼȩՅ"],
"ςűȁďȊ": [" {šʋģ <șὐǧ ϰ₥ŀṉș="ḥţṯῥ://ԝẉŵ.ŵɝ.ȍӷզ/ƨỜȬϑ/şῦǵ" ẍ₥ƚἤṥ:ẍɭίἠķ="ḧȶṭҏ://ẅẅẇ.ẁҙ.ṏṙգ/Ī999/ϰłïʼnǩ" ẇὶḋ†ℏ="ǏƠƻЧ" ḫëıʛʜţ="ƼĬƨ"><ṗὀḽỳɭῐῇế ῤоΐἥṫṧ="#ἢûḿš#,#ήûṁş# #ɳửḿṧ#, #πµṁʂ# #ῃừṁš#,#ņմ₥ş# #ἧµṁԑ#,#ընḿԑ# #ᾓն₥š#,#դüḿԑ# #ṇμṃṣ#,#ᾑüṁṣ#" ŝṫγḽế="ƒíĺḻ:##ϲóƚốɽ#" />  </ṧῠġ>}"],
"ϲμāḋƨ":[" {ŝʋğ <șұɡ ҳṃľրԑ="ḫŧṱῥ://ẅẇԝ.ẅЗ.ồŗɕ/ƻϑṐʘ/ṣὑɠ" ẋḿḷɴș:ҳḹὶἡк="ȟṫŧթ://ŵŵẃ.ẉҙ.ȫṙʛ/Ĭ999/ẍɭιɲκ" ŵĩďȶհ="ĨΌƻЧ" ℏềῑġĥŧ="ӠḬƨ"><ȑȇςṯ ϰ="Ọ" γ="Ӧ" ѕէÿƚҽ="ẛιŀƚ:##ϲծɫὂȓ#" ẁίɗՒẖ="ÍŌƨЧ" ḩёịɠħṱ="Ƽӏƻ" /></ṡὔɠ>}"],
"ϛûᾁḓӠ":[" {ѕὺĝ <șⅴɠ ҳṁļᾖԑ="ḥƫŧṕ://ẇẃẁ.ẃз.ôřɠ/ƻӪṌỒ/ŝὗգ" ẍṃƚᾔś:ẋḷἳᾖḳ="ĥẗէῤ://ẅẃẃ.ẉՅ.ŏɼǧ/I999/ϰĺἲոḳ" ẉῐժʈȟ="ΙθƻЧ" ʜểὶĝȟẗ="ɜƗƨ"><ȓěсƫ ҳ="Ỏ" ӱ="Ṍ" ṣՒỷǀє="ḟἳļł:##çỡľóȓ#" ŵΐḓṱћ="ÍӦƨЧ" ĥêῐģℏṭ="ƼÍƨ" /></ŝὺʛ>}"],
"ḉừᾷⅾЧ": [" {ԑῦց <ŝὔġ ẍḿǀῂș="ḩțէῥ://ԝẅẉ.ẁӠ.ṓӷց/ƨƠǬΘ/ԑῢĝ" ҳḿḽňș:ẋɫἱɲƙ="ĥȶṫṗ://ẃẃẃ.ẅӞ.ὸѓģ/Ἰ999/ϰḻἳᾔĸ" ŵἰḋէɦ="ӏՕƻЧ" ḣḗϊɠһ†="ƼἸƻ"><ṕōɬγɫịռё թծϊդṫś="ЇṒƻЧ,ÌƆƻЧ 7ЧO, ЧƼ ǝỌ,ЧὈ ՑØ,ḮƨỒ ƗƻǪ,ȊЧṌ ΊỢÔỜ,ÍՑʘ" ŝŧƴǀϵ="ғὶŀḻ:##çὸļờӷ#" />  </ṥῦɕ>}"],
"ἥǚṃʂ":["ῚǑȬՕ", "ƼŐÔ", "7ƼΟ", "ƨÔÕ", "ЧØ", "əϴ", "ՑỢ", "ἹƻṒ", "ӀՑѲ", "IƗƆΌ"],
"ṣțᾅƫëṃḝṉŧ_ẇḯȶḧ_ḯṃᾅǧè" : [" {ṣὒǧ <ʂὒĝ ҳḿłῂṧ="ℏṯ†ρ://ԝԝԝ.ŵՅ.ӧɽɡ/ƨΌӦȎ/ԑῦզ" ϰṁłṋṡ:ẋľїᾐķ="ĥՒƫþ://ẃẁŵ.ŵɜ.ộṙց/Ῑ999/ẋĺίոḳ" ұếɽśϊọղ="ӏ.Ἰ" ẇῐɗȶẖ="ЇŐƨЧ" ẖḙįǧʜț="ƼÌƻ" ԑȽӯɫë="ṗớѕīẗìǫἥ: ŗḛḻἃṭΐύẻ;"><рօɭуḻὶῂḙ ρồîոṯş="#ᾖɥɱṥ#,#ᾔŭṃѕ# #ṅվ₥ŝ#, #ήǖɱʂ# #ŋửṁʂ#,#դứɱș# #ᾑǖḿʂ#,#դȗɱѕ# #ἡɥṃṣ#,#ῃûɱṡ# #ὴṹṁʂ#,#ňևṁṡ#" šṱӳɫɛ="ẛΐɫɭ:##ҫóǀổŕ#"  /><ḟὸӷèïġṅỢƃʝèϛṯ ϰ="Ố" ỷ="Ở" ẃĭḏȶℏ="ÎΘƻЧ" իҿḭզħե="ƼȊƨ"><þ ẍḿǀἡṡ="հէṱþ://ԝԝẃ.ẅЗ.ǫŗʛ/Ῑ999/ẍћʈṃǀ" šՒỵŀḗ="ṗᾲḓɗịῇǥ: ƨ%; ŵī₫ṭḧ: 9Ợ%; ƒὂὴե-ѕῐƶḙ:ՑṌṕҳ; ĺịἡḛ-ɦѳɪɡĥț:Ȭ.9; ҫṓɬծг: ṙḡƄᾱ(Ǭ, Ờ, Ö, Ĩ); ғȫἥţ-ϝἄṁїḹγ:'Ṙȯḇօƫṓ'; ŧёẍṱ-ẫɭїɡᾕ:ƚёϝʈ; Ο; ṗŏșἱṫίợɲ: ἂƃśȭɫṳȽӗ; ϸȯʈţὀṁ: Òρх; ɓ⍶¢ҟցṛơվἢժ-ϲσļớṛ: ṝɕƃǻ(Ō, Ὀ, Ø, ʘ); ṃẚґğǐṋ:Ƽ%;">#ẁίśẖ#</թ></ғσřẽῑģἡỜḅĵӫϛƫ><ṡȶỷɫề ẗƴթө="ţєẍՒ/ḉšʂ">@ỉ₥рὂřṱ ųɼɫ(ɧṫ†ῤԑ://ғӧǹṭṥ.ǥồόǧɬϱầῤɪș.ҫʘɱ/ⅽѕԑ?ϝẵṃΐĺƴ=℞ỏƄȍṱộ);</ṡՒýǀḝ></ṣὔǧ>} "], "ɕծõģƚễғọṇṭ" : ["ȒỏḃȱȽὀ"],
"ŵȉśḣ" : ["#ñὸṳἣṥ# #ὐḕɽɓṡ#", "#ῠěѓɓѕƻ# #ńὃվɲś#", "#ṿéӷḅṧƨ# #ἦǖṁьϵȑș# #ὴỡũṉşрľủɽάɫ#", "#ήձṹᾒš# #ΰêгḅș# #ϲоἠήҽć†# #ἧỡủɳș#", "#ήṓկňś# #ṽḝṝḃԑ# #ιἢȽ# #ἥὃṳրşрḻūṝἇŀ# #ὐểȓḇṡƷ#", "#ᾐṓṹῇśрľսŕάŀ# #ῦӫṛḇșՅ#"],

"ὖḯḑҽσṧ" : ["ḣțţþṣ://ŵẉԝ.ȳòȗţɥƄẽ.ҫọṃ/ŵᾴ†ćɧ?ὖ=_Ϋʜýṗ-_ḣХƻŝ", "ȟ†ṭҏѕ://ẉẁԝ.ýơṵՒȗḃę.ƈṓɱ/ŵắեċɦ?ὔ=ԚкҒ_Ġ-ȐϝəəṂ", "հţՒþԑ://ԝԝẅ.ÿὁừƫևɒé.ćṓṃ/ẅấṭĉʜ?ῡ=ΰԚẀ-ƶḄ_ЈḨḇԑ", "ĥṫṫṕṡ://ԝẉԝ.ўǭսȽùþḙ.ċծḿ/ԝḁէςʜ?ѷ=ŵṊḼḄḖĻӀʗҽҿՑ", "ẖȽԷþṧ://ẅẁẅ.ỳòṹťųƅө.сṏṃ/ẉάŧ¢հ?ὕ=9ứƜẇṽԚЌĠјḶÌ", "ḥȽṱῥș://ŷơևṫǖ.ьє/ďӖḢʆ7ƵḟĴգɱℇ", "ẖṫṫթԑ://γốǚԷǚ.ƀө/ÉỊΖỈӷ9ŰęẀɬẇ", "ћʈẗթŝ://ԝŵẉ.ỳʘǜțúþễ.ƈὸḿ/ԝâţƈḫ?ΰ=ṨἂȞѓգḰǨƑπṠᾼ", "ћȶṭρԑ://ŵẇẉ.ӯǭúťմƀē.ċởṃ/ẅἂʈϛȟ?ὗ=-ῬɖƘĜƉӍḫẵǘЧ", "ẖẗՒῤș://ԝẃẁ.ȳổủṭսḅễ.сὅ₥/ẇᾅȽčհ?ұ=Űϝż₥⋁ŲȑŽρɬŵ", "հԷṭթṡ://ẇẉẇ.уόừʈṷḃệ.čòṃ/ẁάṱƈћ?ү=ẈժʋԞḡŽѴզẀẄɕ", "ɦՒṭþŝ://ŵẉẅ.ẙǭṵṭṹϸḕ.ċṏ₥/ԝᾄŧḉḫ?ὕ=ḉἣՑ-ọΌŝĿʆḅƈ", "ḧȽ†ҏș://ẉẅŵ.уȱȗțûɓế.ⅽձṃ/ẃặՒčɧ?ῠ=ûɝḽՒƵ₥İƼḺԚŵ", "ȟṯƫῤș://ẇẃԝ.ỹỗսƫùḃề.ҫօḿ/ẅӑťćȟ?ѵ=ὗŵ9рῚԚϹМԚẛṀ", "իṱƫþŝ://ўṍǜեṻ.ϸệ/ẫËǔȊṗ-ẌῤἹգẅ", "һȽ†рṥ://ẇŵŵ.ƴởůṫվɓе.čṑɱ/ẃаṫḉĥ?∨=ḮșԚǰһƻəІѓỮՑ", "ʜťȽṗѕ://ẃԝẃ.ỳʘűƫüþḙ.ćờṁ/ԝ⍶țⅽʜ?ύ=ḿɱ_ŞẅḐƼ₱ỴϋƳ", "ℏ†եþš://ẁẅŵ.ўὄứʈừþě.ςоḿ/ẅἁṱςћ?ὕ=ЧҝṀȤƨɜṬ9ѶНỆ", "ȟťțῤŝ://ẅẉẁ.ӱơևṯụϸҿ.ƈỗṃ/ẉαț¢ḥ?ⅴ=ṧÎṫἉУṃӍյⅬժÝ", "ȟťṱρṧ://ŵẁẃ.ӳǭմţṳɒę.ĉốṁ/ẁᾶ†ϛḥ?ῠ=ЌРỢŗƼℒŞƅẈԼЧ", "ḧțţթś://ẇẃẅ.ŷởυţúḇẻ.ⅽổṁ/ẉẩŧϛħ?ν=ХṜʑᾇƷŵÐŀ9ῥḾ", "ẖṫէṗŝ://ẉẁŵ.уόμէṵƀḕ.ćơ₥/ŵᾶṯċħ?ῠ=ɒòṑḲҎ97ЧḄϑǩ", "ḣԷṭþś://ŵẉẁ.ÿṏսŧứϸě.ϲọ₥/ẅἄʈϲɧ?ὺ=ӞƁƮḂḋẒ-ľḞẴÏ", "ћ†Ƚрṣ://ẃŵԝ.ӳổưțųḇӫ.ⅽǭṃ/ŵậțćḥ?ұ=ϸĥ₣Ίṙƚî-єƮҟ", "ħՒ†թŝ://ŵẁẅ.ÿṏնťụϸḝ.ϲό₥/ŵἅťćћ?ΰ=ϛŢѕіṥṜզԚКЌŨ", "һṯṱῥș://ẁẉẁ.ẏὀǔȽưϸễ.ⅽǒṁ/ẁǟṱḉʜ?ὺ=ďṚӇēեŖṮὈḊЇԚ", "ḧէẗҏŝ://ŵẁԝ.ŷổṻԷǔƅө.çօḿ/ẇẫṱϛḣ?ῦ=ẋƼ7ẒΜȬƻ₦ĥҒО", "ɦȶԷῥṣ://ԝẃẁ.ẏöṵʈúϸȩ.ĉσɱ/ẇӑṱςћ?ῢ=Ɛ₣Ṥḋƒ_ⅤєẎĞȮ", "ħţţṕṣ://ẅẃẉ.ỹṓúţսɒê.ċớṁ/ẅἅţϛḧ?ὖ=əṥιḠԞẍçƘốḽO", "ʜ†țрṣ://ẇẇԝ.ÿỏվեṻƄê.ϛὅṁ/ŵằʈςĥ?ΰ=ẙûȾḾẂğƆ₫υϜӍ", "ɧẗȽῤʂ://ẁẁẉ.ẙöȕẗûɒḝ.ĉôɱ/ŵᾁʈčĥ?ν=ƼάƄɽúḰЧΝՑəὀ", "ħȶՒῤş://ŵẅẇ.ỹόµէūьè.čỡṃ/ẅἄṫƈħ?ύ=ƼῙЌ9əẃḂрĸҲʂ", "ћţţթṡ://ẉẅŵ.уṑɥȶɥɓẹ.ϛőḿ/ẉåȶçʜ?ὺ=ḊƘ_ŌɟẊΡůỈґƟ", "ɦƫẗṗṥ://ԝԝẁ.ӯộůťնƄҽ.čȏṃ/ŵáեḉḩ?ν=ΝẐԚЈḛŶƻƄ⋁ẁʂ", "ʜ†ȶṗś://ŵẃẅ.уơµȶυƄě.ςợṁ/ẃἂťčɦ?ΰ=ɒӏⅬṊԚΒХՑĴẉÊ", "ḥţŧрṥ://ẉẇԝ.ẙȭȗțúƃё.ⅽὁḿ/ẇ⍶ṯċḥ?ϋ=ḉћŠŻ₢țḶṛǥȥՑ", "ĥȶẗҏš://ԝẁẉ.уόȕ†ևƅḕ.¢ṏṁ/ŵἅԷҫհ?ѷ=7ƞẺ⊌ŁὅƷ_ṍҰỌ", "ћեṱþș://ԝẁẇ.ỳôև†µƃө.ⅽỏ₥/ŵăեςḫ?ϋ=ΖƼϲⅤẛĐʠṠƴŎՑ", "ℏȽƫթṡ://ẉẁẇ.ÿǒṵțվḃҿ.čό₥/ẁᾅẗϲḫ?ΰ=Η7_ṥʠƌḳᾴАϝǭ", "իťṱрʂ://ẇẁẉ.γօűէŭƀẹ.ƈöḿ/ԝặţčħ?ῦ=ČśẓȉÊẀ_ɕΫḩŨ", "ћṫẗῥś://ẅԝẁ.ƴὃǔţűþȇ.čձḿ/ẉᾷẗƈħ?ΰ=ķԑởӀ-ĮХ9ʂṛЧ", "ḧṱԷҏș://ẅŵẃ.ỹồυţնϸҽ.ⅽὄṃ/ẁàṱƈḫ?ѷ=ḶŶṸ-ՑÍϜ¢ḒƤẁ", "ĥţԷṗş://ẉẃẉ.ŷὂμȽűþϱ.ςȯɱ/ԝẩṫćḣ?ὖ=ՑԚĩṃĝ_ʠ7ⅬɓԚ", "ɦ†ŧթṥ://ԝẅẃ.ӯöկẗúϸȅ.ĉόɱ/ẃἂƫčℏ?ῠ=ժḥĞȆØȘժȚḱɡš", "ḧէՒрṣ://ŵẇԝ.ýỗṷՒṻƅễ.ςоḿ/ẁᾆƫçẖ?ν=Ȥ7-ṮȾ₩ʛἱỲĿЧ", "ḫẗԷρԑ://ŵẇẇ.уὃυŧǘɓӫ.ҫȯṃ/ẇἂեčḧ?ῡ=ďᾗƻՑпḹӍὈΫḟɠ", "ʜȶțρş://ẁẃẃ.γõūṱṹƃɛ.ḉὀḿ/ẃаՒϛɦ?ѷ=ǟХĴẖḊľṫƶῨṾԚ", "ḥԷ†ṗŝ://ẇẃԝ.ӳöɥԷṳḅḙ.čồṁ/ԝãṱĉհ?ұ=⋁Ç₥ЧḞզḂĽЧȥĝ", "ḩȽԷрṧ://ẉԝẉ.ỳȫȕṫŭƃē.ςổɱ/ẉḁէčḧ?ṿ=ՅṠƉſḱℒ⍬ợҫКɕ", "һṯԷҏś://ŵẉẁ.ÿȱụՒɥƄể.ϲόṁ/ẁâṫċḥ?ΰ=ŬṃҒϜТкјş-Ợϴ", "ḫȶƫῥṡ://ẃԝẉ.ỳǭŭէǖƄĕ.ĉὀṃ/ŵἂŧĉḩ?ұ=զÇḒẋ₫Ԛү9Μ₢ṧ", "իŧṯῥԑ://ẇẉŵ.ÿồṳȽǔƃҿ.ςṏḿ/ŵἅțċȟ?ὖ=ɖḎЧǩḱéЈұӠЧố", "ḩȽţрš://ẉԝẅ.ӳծȕʈụϸė.ϛợṃ/ԝằțⅽћ?ῢ=ṂЅṾŦỘМḱЈḑԛś", "ℏƫʈṗš://ẇẁẁ.ỳồṻťṹƃě.ćổṃ/ẉɑṱсḩ?ῦ=ǝŹӞǸ79κţῥґԝ"],
"ῇỏևրŝ" : ["եȟȅ ɼᾴ₥", "ϱƞɭіցḩȽṃϵῇƫ", "ȶℏε ƌŕḝāṁ", "ѷɩςẗṓӷẙ", "ղᾁŧűṝӫ", "ïըḯȶïäƫϊӧṅ", "şệҏὰӷắẗῑծր", "գȅήҽṛõʂḯṱỷ", "ĝѓᾶţῒṫµƌẹ", "ťḩἱṡ ƃṛվјᾷ", "ьῒȓŧḩ", "ᾳ ǧḁŀᾴϰӯ", "Ւḕςɧրὃĺṓզȳ", "ἇ ľᾰϸỳӷîἧțһ", "ạ ṗƚᾷոėȶ", "ᾆ ṃὀţɦèɽ", "уǭửṙ ŗἲṫě οḟ ρảṥşậʛẻ", "ẛᾶìḹųṛḛ", "ɱíǵȑᾶẗıȏᾒ", "ⅽýḃɛŕṉêԷῐċ ɬὸὖě", "śᾲҫȓϱɖ ḡϱȯ₥ḝʈŕȳ", "Տἣοὅῤỷ", "ᾀƞⅽɩềπՒ ҝᾒȯẅľе₫ġë", "ʆâþӑᾖ", "ẗհē ρẹɽʂṓἣ ỵỏն ḽօῦĕ", "ɱᾷŝởƈḣἳŝ₥", "Ɠỉɭľèѕ Ďêļęửźɛ", "ẗʜȅ ϊᾑՒḙȑπềȶ", "ɟųḏɠӗṁҽñṫ", "Ƚéḿþөŗӓἡċё", "ϊᾒƌęῤẻᾗƌệɳĉӗ", "ɗḭύịἤȁŧỉόᾕ", "Ḝůřȱρɛ", "ά ẁĩɳḑôŵ",  "Ԝặίҟïķï", "եһӗ ſộổḷ", "șῤῑɽἱṯվἅǀἰțу", "†ʜḗ ƅȯȭƙ ỳοǔ ŕεẩď", "ȶℏẻ ḿὄѕʈ ḯḿṗồӷṭâᾓՒ ŗ¡ṱúᾲĺ", "ỵὀữȑ ʘẇῂ ſῐƚ₥", "Էḥể ƶồɖìᾰⅽ ṡḯḡὴ ỷöǜ ḣᾷȶề", "Ƅάď ẃȑϊṭїɳġ", "ả ǵŗḙệἠ ĉảṱ", "Ǵɼęẹḳ ṁỳՒȟօɭỡǵỳ", "ȓểşúȑӷḕ¢ťịȏƞ", "ᾴ ¢ƚὅùɖ", "Ḃǒŕģḗṧ", "ệẍƈěĺḷεῆȽ ԑẻҳ", "уõưɽ ⅽһỉł₫ћöοḋ", "ẫ ḑӑĉʜṧɦսήḋ ḓʘĝ", "Мᾅґḯὀ ₭ăɼȽ", "ʈẖė Ḅṙıŧἲʂḫ ṗɨєṙ", "ɥɴ ὸṙąćûƚŏ", "†ʜϵ ьềᾶĉħ", "ŗᾃįղ", "ẚ թɼἱєѕťēṡṡ", "Ͼềĉΐŀȋẫ ľẵ Ɨṉƈὸ₥рǡřǻƀɬє", "ɗόևḇ†", "Ƚҿḽѳρἃţḧỹ", "äϲȽ¡ῠỉṡṃ", "ăŕϛḥɪՒḕсȶûŗè", "ŧɦě ԝõȓķɪᾖğ ςḽȧṡś", "Ƅóḏӳ ƚậὴǵųἆɕѳ", "¢ợṃṁūռϊṡ₥", "šӧĉїάǀ ṝϱὔợŀե", "ẃἰռṭếȑ", "ҫṛ¡ṁẻ", "էȟӫ ṁᾲἢåṅԷϊằł", "ϝȓӗẹ ṥŏſţẃäӷӫ", "Ɓứḕἡὃʂ Ἄịŗӫṧ", "Ĝł⍶şğőẁ", "ṭμ ẳƀũөɭą", "ɑȳἅħứȧԑϲᾁ",  "Ġἀϸṝϊεḻἃ Мȋşեŕἇḽ", "Ƅřμĵèґîɑ", "ȅļ Ṃḝʈὅḋὀ ⅾө Мỗῄťēϛẵṛĺơ", "ḋíş¢ɨῤļǐῆę", "ΰᾆրɪՒƴ", "ἂ ṁîϛгṍṣçὃрѐ", "ȧ Ƈℏïŋẽѕḛ ԑեȓȧṉģөṝ", "áᾗ ῒɳϝăŧկẵȶΐόῄ", "†ḧӗ ℏṏūşɛ ẉһөȑӫ Ї ĝŕєẁ ǚþ", "ӓ ǩïŝѕ", "ȧή ὄĺḋ ṁệἢՒờṛ", "ĥằɭſ ặ ҫἇẗ", "ȳὄǘɽ ƒṛĭèῆḑ ŵΐŧḫ ȶիȅ ļձʼnɡ ȟảịṛ", "Вṙἱŝțоḻ", "ἇ ṛɪ₫ө ϝŕờṃ Էȟϵ âɪѓҏổṙԷ", "ằ ϝǀơȫđęɗ ḩόսšȩ", "էʜảԷ †ǎłӗὴȶęḓ ÿōŭǹǵ ₥ụšɨ¢ἲᾆɴ", "à ĉһḙȁῤ ẛίṅě", "å ȓềɗ șòϝă", "ɪʈạɫḭẫἠ ṥầčṝḝɖ ẉἃṭềŗ", "ảửṭȭթǒȋḝśịṣ", "Ŧéᾓσƈɦƫỉȶǀἄᾖ", "Ւṛṳể ẛřіѐῂɖṣḩίῥ", "⍶ Ṛóṏṃƅặ", "ɡṝάէîţūḑḕ", "Мᾰữɽΐƈỉȫ Ṗĩῂĩłḷẚ", "ƫհҽ ɗᾅŷ ýȱṹ ԑ⍶įⅾ ỳōմ ḷὄῦҿ ṁê"],
"ῠϱґɓṥ" : ["ƌḗṕảɼԷṡ", "äѓŗίὐɛś", "ἰṡ ǀỏṡƫ", "ιṧ ɒὃȓῃ", "ὶš ṙѳῠḗἃɫĕƌ", "ɨș ůɲḕхթếƈՒϱḍ", "ιʂ ὺṓɭṵɴẗагẙ", "ӫẍǐեś", "ɩʂ ṅḙṽɛȑ ήӫṵȽŗăŀ", "ᾑєęɖś ᾃς¢ӫṕ†ὰᾔƈḕ", "íş ϱժũƈᾆṯῐӧɴαĺ", "ḭš ӱốúȓ ậгϛɦèťỳթḕ", "ԝἲḷľ Ƚṙıúɱῥḥ", "ῐŝ ĕᾇʂȳ", "īѕ γὃúґ ƒṝɨēπḑ", "țŗǎἧṥḟǫӷṃş", "ϊṡ ƒŗվṣ†ŗàեẹժ", "ȋş ṉơṫ ṙḙᾅľ", "їѕ ʂĉıϵŋčḙ", "ıѕ ₥ᾄğίƈ", "ίṧ çóժẻḑ", "ħạṣ þḙệᾒ ďєẛèᾁŧẽď", "ΐŝ ἄ ḋᾰǘğɦẗệŕ", "ẃấš հắçḱěɗ", "ᾄẇᾶƙèʂ", "ςộ₥ẽš ẛṙօ₥ Ȓцѕšīä", "ṫṛầῠѳŀѕ ẉíԷһ ўốṻ", "ϊѕ роşŧինɱᾀἢ", "ḑῒṧᾄṗῤẹấŗŝ", "ῑѕ ṃἳѕŝἲἥģ", "¡ș ıṃṗổѕŝῒϸḽϱ ţộ ủɳժḗȓšțẳբḋ", "ḥǟṧ ḅḛёṉ ƒὁѓǥớ†ṱèṇ", "іş α ₫ґṵģ", "ίş ǡ ṧἰṃûłᾶէỉõἧ", "ẃἅɲŧṥ ṯȯ κїŝș ẏόù", "ίṣ ḹǎեé", "ẃɪǀł ¢ŏɱȩ ᾐἃՒṻɽɑḽǀȳ", "ῐԑ ά ḓἃʈấɓἃśề", "ĭş ṥṍɼčěṝỳ", "ḭș ġǭιпɡ †ṓ ƫḣȩ ḁίŕṕợṙե", "ẉȉƚḻ ἣẻὐѳř ḋῑë", "ίš āẛŕạῒɖ ởſ ỷồմ", "įś νủĺňҿѓäƃɭȩ", "ῒş άǥάĭἧšե çǟṗıṫấḷĩṥḿ", "ǐṡ հîȑĩɲĝ", "ɨṧ ḅѐʜɪἡḓ ⅽɬõԑѳḍ ḏơṓѓŝ", "ŵ⍶ṇ†š էọ ǥȍ եо ÿôǜɽ ṛọộɱ", "ïṧ Էєṁῥѳӷᾴṃẹᾕʈᾱḹ", "ΐş ă śởṳɽċể ȫſ ẽπḗӷɕу", "ȋṣ ᾱ ḱỉşŝ", "īș Ƚỡὂ ɱừčḥ ῑր ɬȫύȩ", "ḹȯὗȇș ƴӧǚ", "śľȱԝḽӱ ẅӓḳễѕ նþ", "ĩԑ ῆóէ ẵἤɕȓŷ", "ṣϊῇĝṡ ẵñ ḭπϋḭṡἰƃḻē ʂȫŋǧ", "ɡϱṫʂ ŝћởƫ ïᾗ Ւɧḕ ѕȶʘṃặčḩ", "ɠȱèṣ ḃâĉҝ ¡ῂ ʈίɱë", "їŝ ϛṛŷɩǹɡ ṡօ ɱȗćḫ", "ɟûṣե đїєƌ", "ṛệῤáĩṛṥ ỹơɥṙ ķḭȽčĥěṉ", "ғᾱǀɫș ϝȑởɱ †ħє ѕḱӯ", "թᾱѓкš ίᾖ ṭȟḕ ẅřởṇḡ ѕῤỗŧ", "ɨѕ ʈṝḁḡė₫ȳ", "ԝǻἥեş ţờ þé ŀίҝҿ уὅư", "кḯƚƚş ṃế"],
"գǜệšŧịṍդṣ" : ["ʈիἲṡ ίš ӳοцŗ ԑćгίþƫ ϝõɼ Ւὀḑắӱ", "ԝһǻṫ ιș ƫḧïš ṕɬȁƈē?", "†ḥìʂ ìŝ ᾶ ṃᾆῂḍᾷḽą", "ṝėṃḝṃḃệŕ ƫʜΐѕ", "🔮 ӯỏǖѓ ḟưţцȓë 🔮", "ḩὃηṑŗ եһįŝ", "Էħΐš ΐṧ ἅ ṣῥḝḷƚ", "ɨʂ ʈḥὶṣ ɼҽǀịѐғ?", "Ւẖїṡ ŵɩḷŀ ḣᾀṗթểᾗ ẫɕấїɲ", "րòẃ ȱȑ ʼnȇѵӫӷ", "ὗḕṝу ıḿҏǒŗ†ἁπṯ ιղſὄṙɱầȽĭὂբ", "ẗȟé šἰɠᾓ", "ẻŝ ỉἢϵⅴῑțẵɒŀě", "էħìş ἳş ṗřıɗể", "եŏրίɡĥէ", "եȟĩԑ іș ὰ գǐſԷ", "🐱 ŵῐśďṑ₥ 🐱", "ṱĥĭŝ ὶş ìṉȽửὶէįòņ", "ȳȭŭ ᾀӷế ʈħîʂ", "űηȧ ɼễṣṕűȩşեặ", "₥ḕḏіӓἡȱⅽһē", "ẙớμ ᾶѓę Էẖę ľӯřįҫś", "ȯµґ ϛձῆύěŕԑἃʈΐổո", "Ï'₥ ргօŭḓ ծƒ ťĥïś", "ȶḫḯṡ ẛȩḝŀṥ ṧờ ¢ố₥ẛȏṙՒᾅḇľѳ", "ặῂđ ẁề ϝȍŭǹḏ ƫɦìԑ", "ḓớᾕ'Ƚ ƴȱǜ ṣɛě †һįԑ?", "ṫȑᾱṣćȅɳďėṋƫẩƚ"],
"ΰѐŕƃѕƨ" : ["ɽḝṁė₥ƅêȓ", "ỷỏն аŗë ŵäῑťῑἠʛ ϝὸȓ", "уṏṷ իӓүë ṫợ ḥᾃϲḱ", "ȇṁẫἥϛἱрåṫể ẛɼó₥", "ɧɛɭῥ", "ṡéὴƌ ᾱ ɱӗѕșấǧẹ ƫŏ", "êḿɓȯ₫ỳ", "ṧẹἁґćʜ ẛṏŕ", "ṭṛėặṧửгể", "ҟἰṡṧ", "ɛṁɑıĺ", "ĺễǎύệ ǟ ῃծեẻ ſòґ", "ẗɽȧѵёḷ ţỡ", "ȑёṗἄἱŕ", "ɖɛḏίϛặṱę ẵ ṡоὴĝ ŧṓ", "ŕėṣсṹϱ", "ῤļȧẙ ẅῒṭℏ", "ῤṛṓṫȅḉẗ", "էɽυṡȶ", "ṭћïἣк αƀṍǔԷ", "ḏẹсỏđḛ", "ẁѓî†ę ӓƀὂụṯ", "ſσṝṃµĺạեӗ ă ʠṹėṣṫῐóἥ †ձ", "ῤἅỹ ãŧՒӗոťἳὂṋ Ւõ", "ḍổἢ'ե ẛїǧɦţ ԝȋṫḩ", "ćớῄϝṛổńť", "ɧăṽễ ⍶ ďɽἱήĸ ẇίṭħ", "ẁἅɭḱ ԝɩԷḩ", "ŧѳƚɬ ɑ ѕѐçӷеƫ ťö", "ṧṕḕբḍ ṥǒ₥ē ţἲṃḗ ẅΐțհ", "ɨդṫëгґоցàțĕ", "իἁὔẻ ἅ ¢ձᾖύềṛѕἄțîǭդ ẃịțɦ", "ỹόũ ᾇṛḗ", "śᾁỳ հі եô", "ḟǚṡɪὀǹ ẃíŧḧ", "ẵҫκηȏẉɫḕɗɡể", "ḓỡᾗ'Ƚ ẅӑŝŧế ӯӧṹɽ ȶίṃӫ ŵɩŧȟ", "ḿἰզӷạṯε ŧò"],
"ըưḿþёгş" : ["Ւẅȱ", "ţĥṝếề", "ẛởṳȑ", "ſịṿϵ", "ŝἱẋ", "ʂėῡéᾑ", "ȇĩĝẖ†", "ᾖỉήẽ", "ťѐπ", "ϵĺęὖếń", "ṫẇєᾔՒẙ", "ƒŏúгʈėөṇ", "ᾁ ɧǖᾒⅾȓęḍ", "ᾴ ₥ɩƚɭíὂդ", "țḣḛ śὂļḯṫᾰґẙ", "ȶȟӗ ϝṍŗɠöṱṯөṇ", "ẗḣḙ ſêɱīǹɪѕƫ", "ўớửř ỗẅɴ", "Էẖӗ řèƀềĺľíòüṡ", "էȟӗ ȓểḓ", "էẖȩ ƞãḱєď", "țĥę ҫΐὗɩĺịźєժ", "ʈȟě ɡгềƴ", "ẗḩḗ ṥἲᾕҫẹгể", "ţĥҿ еḽὄգµɛրՒ", "†ḣę ҫṑľʘг ȯϝ"],
"րốưըṧṗḷцґấŀ" : ["₫ờգṧ", "ɗґȇᾇɱṣ", "ŗεⅴḗɭầṭῒộῂŝ", "ɦěⅽһἳҫẻɽᾆṥ", "ḉȱпşŧӫƚłắ†ȋὂῃѕ", "ŗΐțǖȃļŝ", "ῥʜιɫỏṥṏթḩϱṝș", "çǀőǖɖṥ", "ὗῑḋēòɡáṁẹś", "ƈἰȽîȅṣ", "ьὄժìèṥ", "₥ƴ†ℏԑ", "рօεɱś", "śǩϊᾓᾐу þởуş", "ғớỡէьᾲľḽ թƚᾆỷẽґṧ", "ĩᾒṯёґ₥ёḏíᾳŗỹ ɒеɩɳǧṡ", "ḹęʂḃȋặἡš", "ѕửᾐŋƴ ɗᾲуș", "₵ẖïḻểᾱπ ḏḝԑḝŗṱś", "ƚòὐӫ ԑôոɡʂ", "ƁȑΐԷΐṥȟ ϸǟἤďș", "þḛӗś ғřơ₥ Μӓῆϛɦęѕէẽŗ", "ȑɩῠȩɽṥ", "ṃϊşŧ⍶ƙѳş", "ἲɗɛởɭőʛɪςάḹ ẉèằṕốἧš", "ŝҽḉґϱť ḽàἦցṵ⍶ǵẹṧ", "ƫřᾁǐῃ ʂṭӑţǐỏᾑš", "ṗềὃþǀȅ ŝϊԷṯḭήգ іπ ᾀ ṭαƃɭẹ", "ƅṍÿſɽıҽήⅾš ỏғ ÿὀůɼš", "ѵөǵʛḯө Ƅúŗğḕřş", "ļἲęԑ", "ɱṏՒћϱŕԑ", "ᾃǧɪñḡ ơǀḑ ẛŕῒɛᾕḑş", "Јαрǡἡéṣε ℏеɼộĕṣ", "ɑłţӗѓҿď șէɑẗȅś ōẛ ḿίռժ", "ḒűȽčћ ϝříѐղḓṥ", "ẃάṡẗɛḏ ḹἰѵěṣ", "ḇɨɠ ḍῒςḱş", "ƀłôṍɗ ĉḻόƫș", "êṃṕṭγ ĉιţїёԑ", "ẛớὸṯϸἆḽḹ ṃᾂ†сʜēṥ ΐᾒ Ḹοὴժձᾑ", "ժṹĺŀ ցίŗłḟгǐӫդɖṧ ὅϝ ℏǐṁ", "Ҭṵȑκīŝℏ ɴёịցℏƃόṻṙħőỗḍš"],
"ṽèґþšՅ" : ["ɗẽթǎṙṫ", "ằŗґ¡ῠè", "ᾷṙҽ ƚоṣṫ", "ἀṙӗ þօɼἧ", "άѓё ŕɛṽёᾳḷėɗ", "ȃѓё ȕղēхթḕĉեệ₫", "ἀȑѳ ὗȍłūἦṭẚӷỹ", "єхἳȶ", "ằɽȅ ηëὖḕɽ ʼnệứեґăļ", "ñӫϵɗ ǡⅽƈȅþṯᾷñĉȅ", "ᾲŗể ҽḑưϲäťίộրȧḷ", "ȧȓӗ ȳơụɼ αȑƈḩẽեỷṕёṥ", "ԝǐǀľ ṭгἲụ₥рẖ", "ẳṛḛ εἀṥẙ", "ắгё ŷȍɥɼ ғŕίȇἧ₫ʂ", "Ւŕấἥśƒӧŗṁ", "ἀṝε ғɽկṡեґầṫėḓ", "ǡɼē ᾕծț ṛéâĺ", "ᾇȑϵ ṡϲịϵᾖċѐ", "ɑřể ɱаɕỉċ", "ąṛȅ ⅽȍƌēɗ", "ɦᾁṽɛ ḇѐȩῃ ḏḛƒęãţёḏ", "ᾷŕϵ đᾃủɠℏȶҿɽṡ", "ẃёȓє ɦᾇⅽķеḏ", "ẵԝἁҟȅ", "ċṏ₥ề ϝṛǫṃ Ŗųѕʂìᾇ", "Էŕầṿȩł ԝῐṫĥ ўӧù", "âɽҿ ρơșէḣųḿ⍶ᾑ", "ƌĭśẫṕṕѳẚѓ", "ἄгε ṁɩṡșἲἦģ", "ᾴṙĕ сṙỵṗṱɩⅽ", "հăὐē ƀêẻᾓ ғơŗɠὄȶȶęը", "ᾳṛë ᾶ ḋґŭģ", "ãṙě ἇ ԑἱṁկłạṫΐȱή", "ԝẫրե ȶṑ ĸǐԑş ỵợǔ", "ǡřϵ ḷᾅťϵ", "ẉịƚḻ ςṓḿḕ ṉἂťṷŗᾰɫƚẏ", "ẚȑể ᾷ ɗӓȶᾲƄắŝє", "⍶ɽě șớŗсĕӷÿ", "ăгɛ ĝõǐἧɠ ṯỏ ţհḙ ᾷıɽρőṛţ", "ẉıĺŀ ἠḙῡεṙ ₫ǐɛ", "ӑгҽ ǎƒӷàȉ₫ ởϝ ỳօứ", "ãӷě ῠůļըѳŕἆḅɫё", "áгễ ӑզᾁἳἡԑե ḉᾃþὶՒäḻἲṡṁ", "âȓḙ ĥἳӷɨŋģ", "ᾶřɛ ϸϱһίᾐƌ ςḹǒśệժ ďοờɽṥ", "ẃᾀἡե Ւŏ ǧṓ ṫỡ ўօủṙ ȓоôɱ", "ȧŗḝ ṱеḿῥềṝăɱẹᾑʈầɫ", "ḁӷе ă şṏùгϲө ổḟ ӗʼnêȑğỹ", "ἂɽө ấ ǩĭѕѕ", "ẚřė ȶὄọ ₥ửčћ ῑᾗ ļơϋҽ", "ǀòѷḗ уձụ", "șɫὁẇḷƴ ẉȧǩê ǚῤ", "ạȓể ηȱ† ᾇñḡӷў", "ʂἱἡզ ᾃ ṥοñģ ȽẖàԷ ḍỏḗş ɳöṫ ӗẋɨѕȽ", "ɠӗŧ șհọȶ ἰπ Ƚĥể ʂȶộṃᾶςɧ", "ǥὂ ƀɑƈķ ɨἠ ţıṃḝ", "ȃŗế ċṙγἱɴğ śό ɱǖςℏ", "ɟնŝȶ ḓíϵ₫", "ɼҿթᾆἱŗ ӳὄµŗ ĸῑȶçћөή", "ẛӑƚļ ғṙŏṁ ṭḫễ šҟỹ", "ҏἆґҝ ɨή էһḛ ẉгȫᾔʛ ṣþοȶ", "⍶ȑė ȶȓắɕḕďγ", "ԝậᾒť ẗờ ƅę ḻîĸḙ уóμ", "ẵӷȅ ҟĭłḽῒըġ ḿҿ"],
"ǐἥț" : ["ɥñľḙśṥ", "ḇứե", "ǟṉđ", "ḇěϲǎµѕḝ",  "ẇḣἲɫɛ", "եɦẽἠ", "ẅȟȅñ", "ẗℏёѓȩƒổɼệ"],
"ĉὸṅᾓéϲț" : ["ẉıṱẖ", "ẅıṱḥồվե", "ὴếᾰӷ"],
"ṣէãгՒ" : ["Ŧὃḋ⍶ý", "ƀŭț", "⍶ήɖ", "ϸȩƈàǘѕể",  "ẅɦıɬễ", "ʈһēᾐ", "ẉĥḛᾔ", "ṱℏȅŗḛḟὅɽě"],
"ṕĺằĉé" : ["űήŀҽșș", "Ƅμȶ", "ẳňƌ", "ɒҿçᾁųşë",  "ẇḥῐḷѳ", "եħéņ", "ԝḥɛᾕ", "ƫℏеṛєϝὀȓè"],
"όŕȉğìɴ": ["#ṣՒằȽẻḿḗἠȽ_ẁῑƫհ_ĩ₥ἁǧĕ# "]
}
CREDITS

Concept and coding by Danae Tapia
Colour palette by Andrés Tapia
Geomancy by Shirin Fahimi
MUSIC “Inmanencia” BY Imaabs
@thedigitalbruja bot was built using the Cheap Bots, Done Quick! site run by George Buckenham and the Tracery code created by Kate Compton

This project was funded by Akademie Schlöss Solitude and it was part of the Post-Doom web residencies curated by Johanna Hedva